............................................................................................................................

  • قدرت را میان دستهایتان بگیرید، شاید احساس ضعفتان برطرف شود!