عقل و عشق

بی اختیار عقل دست دلت می دهی

دل دیوانه اش می کند

هر دم یک احساس و یک وهم

این روزها می گویم:

ای کاش یا دل می بودم یا عقل

لااقل یا دیوانه بودم

یا فیلسوف!

و نقش به نقش بین این دو صحنه ی عقل و عشق، عوض نمی شدم...