سیلاب

عکاس: خودم (در روستای ترقیان ماه گذشته)

در حادثه ی اخیر سیلاب دو چشم

یک تن شده ناپدید و 

صد خانه خراب

طوفان زده ام، زِ بس که طوفان شده ذهن

پایان بده بر نمازِ باران، دلِ تنگ!

این دشت خیالِ جنگل نکند!

یک مشت علف مانده در این دولتِ کبر

یک مشت خیالِ دنیا زدگی

یک فاجعه در میان انسان ماندن

چون چشم به راهست ولی حادثه پیچ؛

سیلابِ خیال در ذهن به راه افتاده

باید به هوایِ یار آرام شود

باید سدِ اعتقاد تدبیر کنم...

سروده بنده حقیر (ا.ع)

در نشریه افسران

.................................................................................................................................................