دخترک روی صندلی مترو بی حال کنار مادرش نشسته بود، وقتی دیدم با اون سن کمش چادر سرش کرده خوشحال شدم.

بهش لبخند زدم که با چشماش فقط بهم نگاه می کرد، از سرفه هاش فهمیدم سرما خورده برای همین انقدر بی حاله .

دختران محجبه ایرانی

عکاس خودم 25 فروردین شهادت حضرت زهرا میدان کاج

فکر می کنم از دانشگاه بر می گشتم خانمی که جلوی دختر بچه ایستاده بود دقیقا بی حجاب و خیلی بد اخلاق بود از روی بچگی دخترک پاهاش رو تکان می داد بار اول که پاش به خانومه خورد با غیض و اخم شروع کرد به تمیز کردنِ شلوارش(اگه بشه گفت)

نگاه کردم دیدم شال از روی سرش افتاده زیر چشمی نگاهش کردم بعد رو کردم بهش مودبانه گفتم خانم شالتون افتاده!

هنوز حرفم نیمه تموم بود یه دستش رفت سمت شالش که درست کنه و با عصبانیت تمام به دختر بچه گفت دختر چیکار می کنی اه! درست بشین دیگه، همش پاش رو میزنه بهم!

خیلی ناراحت شدم! گفتم نکنه حرف من باعث شد دق دلش رو سر دخترِ بیچاره خالی کنه شروع کردم با دختر کوچولو صحبت کردم گفتم چی شده خانومی سرما خوردی؟ سرش رو تکون داد گفت آره!

گفتم ایشالا زود خوب میشی فقط هر چی مامان میگه زودی گوش کن.

مادرش گفت: سینوزیت داره (یه کمی دکتری کردم و گفتم  فلان کار و فلان دارو اینا خوبه :-) )

بهش گفتم خودت دوست داری چادر سرت کنی؟ همونطوری بی حال نگاهم می کرد، مامانش بهم گفت: آره خیلی دوست داره

بهش گفتم: آفرین عزیزم

یه کمی باهم حرف زدیم تا اینکه رسیدیم.

................................................................................................................................................

  • عکسهای حجاب ایرانی اسلامی خیلی کم هست، دوست دارم وقتی سرچ می کنم عکسهای خانم ها و دختران چادری ایرانی زیاد دیده بشه.