حسنم عزیزم پاشو

حسن بیدار شو

بلند شو دیگه الان در بسته میشه

حسن....

مامانش تو خواب و بیداری دست حسن را گرفت و بلندش کرد قبل از اینکه مترو شروع کند به حرکت ،رفتند.....

ما چی؟

کسی هست دست ما را بکشد ؟

از خواب غفــــلت بــیـــدار می شــــویم؟

یا در که بسته شد در قطار عمر جا می مانیم ؟ 

..............................................................................................................................................

     صدای چکه های باران چه شیرین است

     امشب باز آسمان لبیک گفت

     بیــــــــ دار شــــ ویم