وقتی محبتی در دلت ایجاد می شود دلیلی برای فراق نداری مگر آنکه محبوب نه کلامی گوید و نه قصد ماندن داشته باشد.

وقتی تو شایسته نباشی محبوب را از نگاهت دور میکنند،و محبوب از آتش احساس تو به رضوان دیگری شتاب می کند.

رفتی تو ای محبوب اما ندانستی آندم که سرم را کنار تو گذاشته بودم چه آرامشی داشتم.....

رفتـی تو ای محبـوب آنگونه که تو را در رویا دیده بودم ، پس چرا دوستانت نیامدند؟.....

رفتـی اما تو که از آمدنت خبر داده بودی، پس چرا از رفتنت هیچ نگفتی؟.....

رفتـی تو ای محبــــوب بـی آنکه لب از لب بگشایی......

رفتـی تو ای محبــــوب ندانستی دوستت دارم......

رفتـی ای شهــید خیبری.....

 

.....................................................................................................................................