آرزو داشتم که آرزو باشم تا همه مرا به خدا بسپارند.....

اما آنگاه که خدا مرا برآورده می کرد، آرزو کردم که دیگر آرزو نباشم ....

اما چه سود غفلت از من بود در آرزوی دوم تعجیل کردم،

باید آرزو می کردم همیشه بنده باشم.

.................................................................................................................................................

  • التماس دعای فرج