غریبه ترین امام دل من شما هستین !

 به هر معصوم مینگرم با او انسی، هرچند کوتاه دارم .

اما شما آقای من غریبه ترین ستاره ای !

1.امام علی (ع) را از کودکی میشناسم آنجا که دست بر زمین گذاشتم و گفتند بلند شو یا علی(ع).

2.امام حسن(ع) را به غریب مدینه میشناسم و حسرت زیارت تربتش همیشه بر نگاهم چنگ میزند.

3.من صدای محرم را در پایانی ترین روزهای حیات نه ماهه ام شنیدم صدای شش ماهه صدای العطش صدای

 شمشیرهای بی غیرت وصدای نفسهای پرهیبت ، پیش از آنکه نغمه اذان بر گوشهایم طنین افکند.

4.چندی نگذشت که عشق فرزندش چون سجده بر خاک بر قلبم فرود آمد و سجاد(ع) را به واسطه

 حب الحسین (ع) بیشتر شناختم.

5.و آن کودکی که در میان غربت کربلا در میدان بلا میدوید و او هم شاهد عشق بودو من هنوز نمیدانم

کودکان کربلا هم ما رایت الا جمیلا می دیدند؟(قصور از من است)

 ای امام عزیزم یا باقر(ع) قلوبمان را به محبت وجودتان بشکاف

6.گاهی که در مکتب محبینت قدم می گذاریم به یاد استادی حضرت معصوم می افتیم آنجا که هزاران فرد با هزاران

تفکر به گرد خورشید حلقه زده اند و چه بسیار فرشتگانی که بودند و صدای بالشان تسبیح میگفت ،

 آنهمه شاگرد و غربت شما!، یا جعفر بن محمد(ع)

7."برای این زندانی بی گناه دعا کنید" کدام زندانی از شما مظلوم تر و بی گناه تر به کدام جرم ؟نامت را با کدام احساس

بخوانم؟ که تو نیز آشناتر هستی، تو پدر شمس الشموسی ، احساس بلند پدرانه ات یا حس تلخ اسارتی که از عمه تان

به ارث برده ای؟ ای کاش نام تو چون موسی(ع) بر رود قلبم روان شود تا نفس را از زنجیر اسارت رها کنم یا ابا الرضا(ع)

8.عجیب نیست مسافری از سفر نه ماهه اش با تلالو خورشید طوس چشم بگشاید ؟ عجیب نیست که او را نشناسم؟

عجیب آن است که ضمانتت را کوچک شمارم و به رضای مطلع عشق راضی نگردم ، یا رضا (ع) راضیم به قضا.

9.به هر گره کور که میرسند دهانشان از نام تو پر می شود و نشنیدم که جود و کرمت گره نگشاید مگر گره از

چشم کور من، یا جواد الائمه ( ع) دستهایم گره دارند چشمهایم گله مندند ، گره از وجودم بگشا.

؟.اما غریبه ترین امام قلبم شما هستی ،چرا؟ چرا هیچ اثری از نام شما آن دم که نامتان را می برم

 بر تراوشات مغزم ظهور نمی کند؟ چرا جز گنبد فروریخته ات جز ضریح به خاک نشسته ات

 چیزی بر ذهن نمی آید ؟

نقی(ع)

 

من نماز عشق بر نامت نخوانده ام که سر از زلف نگاهت بر دارم !

 من معتکف نامت نبوده ام که تقدس شریعتت حامی جانم شود !

 من از زمزم نام تو جز جرعه ای نام ننوشیده ام !

 من نمیدانم کی به سوگ غربتت بنشینم  ؟!که حتی غربتت در کنج عزلت است!

 شما  هادی چشم های من باش که شما را ندیده است .

 یا هادی ، اهدنا الصراط الحب

(صبح جمعه توسط آزاد اندیش)

 درج شده در:

نور آسمان ، حرف تو ،