یک عمر حلقه به دیدار شما بست چشم من

                                                  ولی

                                                           چشمم تهیست چگونه ببیند تو را عزیز؟

(ساعت 6 صبح جمعه)

..............................................................................................................................................................

  • عزیزٌعلی ان اریَ الخلقَ و لا تُری.....