باز آقا محضرت عرض ارادت میکنیم
آسمان را روشن از شمع ولایت میکنیم

گفته ای تولید ملی، گفته هایت روی چشم!
باز از سرمایه و از کار ایرانی حمایت میکنیم

ما پر از کار مضاعف ،همت افزون تریم
باجهاد اقتصادی، خرق عادت میکنیم

بازهم چشمان دنیا خیره بردستان ماست
چشم دنیا را به دست خود هدایت میکنیم

کشور ما با فروغ احمدی روشن شده
گفتمان را، گفتمان عشق و ایثار و شهادت می کنیم

سال نو تفسیر این بیداری اسلامی است
برتمام خاک دنیا ما سرایت میکنیم

پرچم عدل خمینی دست مهدی(عج) میدهیم
ماجهان را پر ز تکبیر عدالت می کنیم

 

شعر از اکبر شهبازی

...............................................................................................................................

  • حمایت های بعضی ها

آقا سلام

ـسلام بفرمایین

 -ببخشین اینا خارجیه؟

 -بله اصله اصل جنسش، حرف نداره...ایرانیشم داریم...

 -نه آقا همین خارجیشو بدین بهتره...

 -چشم بفرمایین.