.....................................................................................................................

جمعه آمد قصد قربت می کنم

                 بر سر صندوقهای رای شرکت میکنم

                               چون که فرمان حضور از جانب رهبر رسد

                                             چشم آقا،دشمنان را غرق حیرت می کنم