....................................................................................................

ای چشمه نور انشعاباتت کو؟

ای خانه ات آباد خراباتت کو؟

 در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست

 ای عشق ستاد انتخاباتت کو؟؟؟

العجل العجل یا مولا

منبع طرح: