مقداری پول و طلای مصرفی رو که داد

از در ستاد پشتیبانی جنگ زد بیرون،

مسئول ستاد داد زد: حاج خانم رسیدتون!

آهسته گفت:

پسرم من برای دادن دو تا پسرم هم از کسی رسید نگرفتم!

(شادی ارواح طیبه شهدای والفجر 8 صلوات)

در انتها هم نوشته شده بود:

حالا خدا پیغمبری من و شما و مسئولین برای این خانواده ها چه کردیم؟

آیا حقشان را ادا کرده ایم؟

................................................................................................................

نشسته غرق تماشای شیعیان خودش

                                                      کسی نیامده جز او سر قرار خودش

چه انتظار عجیبی است ، اینکه شب تا صبح

                                                        کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش