خطی که از ابراهیم آغاز شد و در تداوم سرخ خویش با دست های پاک محمد و علی به قلب پر شور امام امت رسید، تا رنج بران زمین را از جور حکومت قابیلیان برهاند.

خطی که تبلور قاطعیت بر علیه جباران، عصاره عصیان مستضعفان بر علیه مستکبران، فریاد همیشه مظلومان، راه پیروز محرومان است.

می رویم تا خط امام بماند... (شهید مهدی رجب بیگی)

باید گفت: جانبازان شرمنده ایمعکس ایثار گر عزیز، در دیدار اخیرم

رفته بودیم دیدار با جانبازان بیمارستان نیایش

جانبازی زیر گوش پدرم زمزمه کرد: پول جهیزیه دو تا دختر دم بختم را ندارم...

هنوز هم نام این مکان " بیمارستان روانپزشکی نیایش" !!!!!!!!! جایی که ایثارگرانمان زندگانی(!) می گذرانند، هیچ نامی از ایثار بر سر درش نیست!

لطفا نگویید شهدا شرمنده ایم؛ بگویید جانبازان عزیز، ما همچنان شرمنده ایم...