گر از تحیر این اقتدار بگذرد

 

 

یا در میان ، شکستن خویش بشنود

 

 

این برج اقتدار من است ایران من

 

 

فرمان دهد او فدا شود جان من

 

 

حتی اگر که جوانم مقدس است

 

 

این جرعه از بهشت تو ما را بس است

 

شعر از بنده حقیر سروده شده در ساعت 7:15 بیست بهمن