وقتی فهمیدم زیر ذره بینم

صاف راه رفتم ،درست عمل کردم ، درست نشستم ، درست برخورد کردم

وقتی فهمیدم بعضی ها منتظرن ازم ایراد بگیرن

سعی کردم کاری نکنم که ایرادی بهش وارد باشه

وقتی فهمیدم بعضیا میخوان مثل من باشن

آروم قدم زدم بیشتر فکر کردم ، هر حرفی رو نگفتم هر کاری رو نکردم

وقتی فهمیدم جوان ایرانی هستم

سعی کردم دستم رو بلند کنم سرم رو بالا گرفتم،یه نفس راحت کشیدم

و سعیم رو بیشتر کردم

وقتی فهمیدم محب ولایتم

تازه متوجه شدم زیر میکروسکوپم

فهمیدم خیلی بزرگم کردن

در حالیکه به قدر یه اتم جنبش ندارم!

باید حرکت کنم چون میتوانم