یک عمر به دنبال تو1 بودن، که گناه است...

                                  یک عمر به خیال تو نشستن، چه تباه است...

 

                      از جورِ نفسهایِ به جز او2 چه کِشَد دل؟!

                                   یک بار نگاه از رُخِ دنیا نبریدن، همه آه است...

 

آنوقت که محبوبِ دلم حضرت ماه است...

                       در دل بشمارم هـــــمه ی خبط و خطا را

                                      هر چند زمین خوردن همان اول راه است...

 

                       دیدم به دلم نیست خطا طاعتِ محبوب

                                         آنوقت که محبوبِ دلم حضرتِ ماه است...

 

سروده خودم (ا.ع)

بامداد یکشنبه 15 بهمن 91

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) منظور دنیا

2) همراهِ حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • بازگشت غرور آفرین میمون فضانورد، به سرزمین مادری را تبریک می گویم   :-)
  • ساخت قاهر 313 را هم به همه عزیزان تبریک می گویم.