عشق در این گام هاست

 زیبایی در این تکاپوهاست

کسی درک می کند؟

آن احساس را بر سر سجاده ی عشق

زیباست

وجود داشتن زیباست

هیاهوی بودن زیباست

و گامهای استوار حمایت

کسی چه میداند چه گویم؟؟!!!!

.

.

.

آن نغمه ای را که در پشت سرت زمزمه کردیم

امروز

آن لبیک

من جاری شده ام

در طپش های قلبم

در هنگام خواندنت

در تلالو تمام صدا ها

من جاری شدم

شعف در این گامهاست

و ما شوق هستی بخش آمدنش را انتظار میکشیم...

 

در سجده گاه نگاهت

بوی وصل است ،بوی وصل