زیـــر بـاران، چـــــتـــــرِ خشـــــکی پـــهن کــن


تا زِ روی رحمتش آهسته گردد خیسِ خیس...


شــــب تــَـبـــی می ماندش در چــــتــــرهـا


تا نــــشـــانِ دوســــت آرامــَـش کند...

(سروده خودم)
21 آذر 91