این بازی میان گیسوانِ کودکی ام گم می شود!

من سر بذارم و تو تن به روی خاک؟

قایم باشک

 

نه این قبول نیست!

قانونِ بازی را تو نقض کرده ای...

تا رخ به رخِ مردم نــشـود روی او،

بازی نمـی شود که نمـی شود!

(ا.ع آزاد اندیش)

در: عمارنامه

..............................................................................................................................................