اگر حشره ای داخل فنجان یک انگلیسی ، آمریکایی و اسرائیلی بیفتد واکنش

 هر یک چه خواهد بود؟

مرد انگلیسی فنجان را به خیابان پرتاب و کافه را ترک میکند (مکار اما راحت طلب)

مرد آمریکایی ، حشره را خارج میکند و قهوه را سر میکشد (شیطان بزرگ اما احمق)

ولی مرد اسرائیلی:

- قهوه را به آمریکایی میفروشد و حشره را به انگلیسی.   - در تمام رسانه ها شیون و زاری میکند که امنیتش در خطر است.  - فلسطین و حزب الله و سوریه و ایران را متهم میکند که جنگ میکروبی به راه انداخته اند.  - همچنان به کولی بازی و "ننه من غریبم" خود درباره شکنجه یهودیان در هولوکاست هیتلری و سامی ستیزی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر یهودی ادامه میدهد.  - از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد خواست که به مردم خود بگوید دست از حشره انداختن در فنجان های قهوه بردارند.  -از آمریکا درخواست کمک نظامی فوری و وام یک میلیارد دلاری (با قابلیت بازپرداخت یکصد ساله) میکند تا یک فنجان قهوه دیگر سفارش دهد.  - قهوه چی مجبور خواهد بود که غرامت این کار را با تقدیم قهوه مجانی به وی ، تا پایان قرن جبران کند.  - سرانجام و نه به خاطر آخرین اقدام...

تمام دنیا را متهم میکند که فقط ایستادند و نگاه کردند و با آنکه ، او یک انسان معمولی است و برای اولین بار به قهوه خانه رفته است تا اولین قهوه اش را از زمان خروج چندین قرن پیشِ یهود از مصر ، صرف کند ، برای مصیبت او اندوهگین نشدند! 

منبع متن: نمی دونم

زیاد جدی نگیرید این وضع امروزشه...

 

 

اجلاس داریم، بله! دریا که بی خودی شکافته نشد قوم مظلوم عبور می کنن شما اون وسط شن بازیت رو بکن کوچولو...