زینب (س)، فرزند کوه زاده کوه بود و او نیز ...

خدیجه (س) اسوه استقامت همراه با مسلمانان در سختی ها، چونان کوه بود...

الگوی صبر فاطمه(س) مادرش "خدیجه" بود و الگوی زینب (س) هم مادرش...
چه عجیب به بار نشست درخت صبر در کربلا...

***

هان ای کوه بلند!

ای سراپا همه پند ..

از تو این تجربه آموخته ام

که نلرزد تنم از غرش ارابه سنگین زمان ...

کاه بودن سهل است ،

کوه می باید بود..! 

(شعر از من نیست)

  • وفات حضرت خدیجه (س)، ام الائمه بر همه دوستان تسلیت.