در اسطوره‌های غرب در یونان شمشیر داموکلس شمشیری است که در کنار گردن دشمنی گذاشته می‌شود که هر گاه دست از پا خطا کند او را از بین می‌برد.

سه شمشیر داموکلس بر گردن " اسرائیل" قرار دارد.

حماس                                         لبنان                                             سوریه

رژیم غاصب صهیونیستی گروگانی در منطقه محسوب می شود.

با شرایط بحرانی اقتصاد آمریکا، نزدیک بودن انتخابات و ... قادر به حمله به سوریه نیستند.

................................................................................................................................................