میان شوقِ خورشید است، باران

                     به شورِ عشق، امید است، باران

                                                                    اگـــر در بـــرزخ انـســـــــان بـبـارد

                                                                    تمیـــزِ شور و شیرین است،باران

«سروده آزاد اندیش بامداد پنجشنبه1/4/90»

................................................................................................................................................